Göm menyn

Välkommen till portalen för lika villkor!

Lika villkor människor

För att nå målet ”lika villkor” arbetar LiU med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling exempelvis på grund av social bakgrund.

Arbetet utgör en del av universitetets systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. LiU ska alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hens olika förutsättningar.
 

För kännedom så kommer denna hemsida att omarbetas under våren. Om du har tankar, frågor eller synpunkter på innehåll, inkludering/exkludering, ämnesområdesinput eller liknande - tveka inte att höra av dig till johanna.forsell@liu.se ! /Johanna (feb 2016)

AKTUELLT

Nyhetsbrev mars 2016:

Hej allesammans!

Under våren har regeringens uppdrag för jämställdhetsintegrering inom akademin startat med en kick-off i form av en samordnarträff anordnad av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. LiU håller just nu på att planera för och arbeta fram en arbetsorganisation för det lokala jämställdhetsintegreringsarbetet vid LiU. Tematiska områden som Nationella Sekretariatet för genusforskning rekommenderar att analysera utifrån ett (o)jämställdhetsperspektiv inom akademin är:

  • Undervisningens innehåll, genomförande och ämnesutveckling

  • Utbildningens villkor och organisering

  • Akademiskt ledarskap och styrning

  • Karriärvägar och bedömning

  • Arbetsmiljö- och strategiskt HR-arbete

I föregående vecka så trädde ny lagstiftning i kraft avseende området kränkande särbehandling (AFS 2015:4). Under våren kommer en ny ärendehanteringsrutin tillsammans med metodmaterial som syftar till att underlätta ett förebyggande arbetsmiljöarbete vid LiU att komma.  

I mars anordnades också en Lika Villkorsdag för samtliga Lika Villkorsombud, ledamöter inom samtliga resursgrupper och SLV och med tema webb-utbildning. Lika Villkor kommer under 2016 att arbeta fram en webbutbildning för samtliga medarbetare vid LiU och vår ambition är att kunna lansera den under tidig vår 2017.  

/Johanna och Kristina, HR-specialister och koordinatorer inom Lika Villkor

 

Koordinatorerna

 

 

 

 

 

 

 

Kristina & Johanna

 

EFTERLYSNING

Vi söker en medarbetare eller student som skulle vilja blogga för Lika Villkors räkning. Det skulle exempelvis vara spännande att få till en normkritisk blogg. Hör av er till likavillkor@liu.se om du själv är intresserad eller vill tipsa oss om någon person som skulle kunna vara intresserad av detta. 

 

 

Kontakt

Om du har några frågor rörande LiUs arbete för lika villkor, kontakta oss gärna på:

likavillkor@liu.se

 


Samordnare för Lika Villkor på LiU

Johanna Forsell
Koordinator för Lika Villkor
johanna.forsell@liu.se
tel 013-28 10 47

Kristina Karlsson
Koordinator för Lika Villkor
kristina.k.karlsson@liu.se
tel 013-28 29 71

Folke Sjöberg
Prorektor och ordförande i Strategigruppen för Lika Villkor
folke.sjoberg@liu.se

 


 

Blogg Lika Villkor

 


knapp nyhetsbrev


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-18