Göm menyn

Affärsrätt, 18 hp (747G16,747G25)

Commercial and Business Law

Ämne: Juridik/Affärsrätt
Kurskod AJP: 747G16
Kurskod AJPEU:747G25
Nivå: Grundkurs

Innehåll

Kursen innehåller ett grundläggande studium i svensk rätt, regler om avtal (såväl allmän som speciell avtalsrätt), köprätt, arbete, företagsformer, skadestånd, fordringsrätt, exekution (framför allt utmätning och konkurs) samt civilprocess, straffrätt. Mer djupgående studier ägnas åt ekonomisk familjerätt. Vidare ingår en introduktion till tysk respektive fransk civilrätt.

I momentet ekonomisk familjerätt behandlas de ekonomiskt inriktade delarna av äktenskapsrätten, föräldrarätten och arvsrätten, d.v.s. rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden under och efter olika samlevnadsförhållanden samt vid dödsfall. De aktuella reglerna belyses också ur ett genusperspektiv.

Undervisning/Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Inför seminarierna skall den studerande författa mindre PM över av lärarna förelagda ämnen samt under seminarierna diskutera dessa ämnen. Författandet och förberedandet av diskussionerna sker tillsammans med andra studerande i mindre grupper. Minst ett PM författas dock individuellt. Deltagandet i vissa föreläsningar och samtliga seminarier är obligatoriska. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.


Mer information finns i kursplanen , spalten till höger.


 

Kursplan

 

From HT 2015 finns allt kursmaterial i LISAM

 

länkar

 


Sidansvarig: annika.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 26 15:11:20 CEST 2016