Göm menyn

Länkar

Genusvetenskap

Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Institutet för tematisk genusvetenskap

Internationellt nätverk för doktorander inom genusvetenskap, NextGENDERation

Association of Institutions for Feminist Education and Research, AOIFE

KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek är ett nationellt bibliotek för genusforskning och har funnits sedan 1958. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt handskriftsmaterial samt ge referensservice.

KvinnSam producerar flera databaser:

  • KVINNSAM, som innehåller över 120 000 referenser, baserade på litteratur i universitetsbibliotekets samlingar.
  • I GENA förtecknas svenska avhandlingar med genusperspektiv och i
  • I forskardatabasen GREDA kan man söka genusforskare.

Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppgift att med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning.
Här finner du länkar till bl.a. konferenser och genusmiljöer i Sverige.

Nationella sekretariatet för genusforskning

Tidningen Genus

JÄMI-Program för jämställdhetsintegrering i staten

Jämi har på regeringens uppdrag från 2008 och i två och ett halvt år arbetat med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering i staten. webbsidan www.jamiprogram.se är kvar och fungerar som ett arkiv.

Jämställ.nu - Allt om jämställdhetsintegrering

På denna hemsida finns allt du behöver veta för att arbeta med jämställdhetsintegrering! Olika metoder, lärande exempel m.m.

Länk

JÄMDA

I databasen JÄMDA får man tips på litteratur om både jämställdhetsintegrering och jämställdhet i bredare mening. Basen skall vara en hjälp för jämställdhetsarbetare, praktiker och konsulter inom organisationer och myndigheter men målgrupper är också forskare och studenter som söker information och översikter om jämställdhetsforskning, jämställdhetsforskare och tillämpad genusforskning.

Länk

JÄMIX

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i din organisation.

Länk

VINNOVA VINNMER - meritering för kvinnliga forskare

Programmet VINNMERs långsiktiga mål är att bidra till att öka antalet forskarmeriterade individer som kan bli framtidens ledare vid universitet/högskolor, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag. En svaghet som VINNOVA identifierat i dagens system är att relativt få kvinnor meriterar sig jämfört med männen. VINNMER inriktas därför på att förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen för kvinnliga disputerade forskare.

Läs mer här

Det nordiska institutet för kvinno- och könsforskning

NIKK - det nordiska institutet för kvinno- och könsforskning är en tvärvetenskaplig nordisk forskningsinstitution finansierad av Nordiska ministerrådet. NIKK är samarbetsorgan för feministisk, kvinno-, mans-, köns- och jämställdhetsforskning i Norden.

Här finner du länkar till bl.a. konferenser och genusmiljöer i Norden.

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK)

Nordic Research School in Interdisciplinary Gender

Information finns här.

Övrigt

Diskrimineringsombudsmannen

Regeringens jämställdhetspolitik

Högskoleverkets jämställdhetsarbete

Högskoleverkets nyhetsbrev om jämställdhet

Andra universitets jämställdhetsarbete

Sveriges Genusforskarförbundet

SCB:s jämställdhetsstatistik

CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women)

Kvinnokonventionen

UNIFEM - FN:s utvecklingsfond för kvinnor

SIDA:s jämställdhetsarbete

Sveriges Kvinnolobby

Män för jämställdhet (nationellt)

Intressanta historiska årtal gällande jämställdhet

Kvinnojouren Ellinor i Linköping

Äggmacka
 


Sidansvarig: kristin.ljungemyr@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-22