Göm menyn

Välkommen till Nationellt centrum för utomhuspedagogik!

Se nya möjligheter och anta nya utmaningar!

Är du lärare och vill fortsätta utvecklas och göra karriär inom yrket har vi en väg att erbjuda: vårt nya masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området. Du kan välja att läsa en magisterutbildning (60 hp) eller fortsätta till en master (120 hp). Den utomhuspedagogiska inriktningen såväl som inriktningen mot pedagogiskt arbete kan du läsa på halvfart eller kvartsfart.

Om du har frågor om programmet kan du kontakta Eva Kätting, inriktningsansvarig för den utomhusdidaktiska inriktningen.

Välkommen med din ansökan!

Masterprogram L7MPDNationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, har varit verksamt sedan 1993. Vi vill öka förståelsen för att utemiljön är en viktig del och en bas för lärande samt ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande. Samlar in och utvärderar empiriskt material inom kunskapsområdet och studerar inlärningseffekter relaterade till aktiviteter i utemiljön.

NCU är en resurs och kompetenspool för forskar- och magisterutbildningen i utomhuspedagogik, grundläggande lärarutbildningar och kompetensutveckling för verksamma inom fritid, rekreation och turism (FRT-sektorn) samt fortbildning inom skola och barnomsorg. Verkar även aktivt för ökat nordiskt och internationellt utbyte bland lärare och studenter.

Om utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. Utemiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön. Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden.

Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön kan vara av varierande slag; hembygden, staden, skogen mm. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som bibliotek eller klassrum. Kunskap är för utomhuspedagogen reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt.

NCU:s definition av utomhuspedagogik

NCU:s definition av utomhuspedagogik lyder:

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:

  • att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
  • att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
  • att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Fristående kurser, start hösten 2015

Program, svenska

Program, internationellt


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-04-01