Göm menyn

KU - seminarieserie

Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation presenterar en seminarieserie som är inriktad mot forskning i relation till praktiskt och konstnärligt arbete. Relationen mellan konstnärlig- och vetenskaplig forskning diskuteras ofta utifrån skillnader vad gäller processen och syftet. Inom vetenskapen byggs legitimiteten upp av redovisningar av forskningslägen, teoretiska modeller, litteraturstudier och täta referenser i syfte att besvara frågor. Konstnärlig forskning öppnar istället upp för nya frågeställningar och befinner sig i ett mindre definierat sammanhang som är inriktad på skapande och gestaltande processer, där reflektionen blir det vetenskapliga momentet. Det diskuteras också att konstnärlig- och vetenskaplig forskning är kompletterande metoder eller synsätt som används för att förklara världen, och att relationerna mellan dem håller idag på att förändras.

 

Seminarier VT2016

 

Hanna Hallgren ”Prolog till den litterära vetenskapsteorin”

Torsdagen den 3 mars 13.15–16.15, Form1 (2233) Key-huset.

Hanna Hallgrens diktsamling Prolog till den litterära vetenskapsteorin är en del av forskningsprojektet Skrivandet som metod. En studie i poesi, skrivprocess och det reflexiva akademiska skrivandets möjligheter. Forskningen undersöker skrivandet som metod utifrån tre stilmässigt olika texter; en poetisk text, en loggbokstext som studerar det poetiska skrivandets processer, och en stilöverskridande text som tillhör det fält inom genusvetenskaplig forskning som kallas reflexivt akademisk skrivande. Den genusvetenskapliga/feministiska forskningen, liksom den konstnärliga forskningen, förhåller sig kritiskt granskande gentemot de traditionella vetenskapliga normerna och värderingarna. Hallgren lyfter fram erfarenheter och idéer om korsningen mellan konstnärlig forskning och forskningsfältet humaniora ur ett feministiskt perspektiv.

Hanna Hallgren är verksam poet, kulturkritiker och universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Hallgren och forskar inom genusvetenskap och konstnärlig forskning och doktorerade 2008 vid Linköpings universitet med en avhandling om lesbisk feminism och aktivism under 1970- och 80-talen i Sverige. Hon har mångårig erfarenhet av undervisning och handledning i både akademiskt, skönlitterärt- och bruksorienterat skrivande.

15.15–16.15     Samtal och diskussion

 

Ulrik Hjort Lassen ”The Invisible Tools of a Timber Framer”

Torsdagen den 7 april 13.15–16.15, Form1 (2233) Key-huset.

Ulrik Hjort Lassen avhandling The Invisible Tools of a Timber Framer är den första akademiska avhandlingen i världen som fokuserar på det utförande hantverket, på hur man gör. Lassen utgår från traditionella märkningsmetoder när man bygger en trästomme och beskriver hur enkla verktyg som lod, passare, vattenpass och vinkelhake kan användas för att tillverka komplicerade timmerkonstruktioner. Fokus ligger på det praktiska arbetet och en del avhandlingen är ett lusthus som byggt i olika stolpverks- konstruktioner. Avhandlingen är ett försök att föra något av timmermannens ”tysta” kunskap vidare till framtida generationer och lyfta den hantverksmässiga kunskapen till en akademisk nivå, utan att tappa bort de metoder och processer som är kärnan i timmermannens arbete.

Ulrik Hjort Lassen är timmerman och världens första doktor i hantverkskunskap vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet 2014. Lassen har även undervisat i hantverksmetoder och jobbat som projektledare.

 

Christina Zetterlund ”Konsthantverk i Sverige del 1”

Tisdagen den 19 april 13.15–16.15, Form1 (2233) Key-huset.

Under seminariet kommer Christina Zetterlund att med utgångspunkt i antologin Konsthantverk i Sverige del 1 diskutera praktiken att skriva historia. Utgångspunkten för det historieskrivande som sker i Konsthantverk i Sverige är olika former av görande. Det är göranden som har tagit plats inom ramen för olika institutionaliseringsprocesser och har kallats sådant som formgivning, konsthantverk, hantverk, hemslöjd, design, konst och pyssel. Genom att gå bortom men också genom att pröva institutionella uppdelningar och befintliga historieskrivning så prövas i boken hur andra berättelser om görande, materialitet och Sverige kan formas. Bokens prövande motiveras bland annat av att just görande, materialitet och historia har idag kommit att bli ett sätt att hävda en viss nationell identitet som får ett bestämt och begränsat innehåll.

Christina Zetterlund är konsthantverks- och designhistoriker. Hon verksam som professor i konsthantverkshistoria och teori på Konstfack, frilansskribent och curator.  Hennes forskning kretsar kring frågor om materiella kulturer och förutsättningen för att skriva historia. Det är en forsknings som tar sig uttryck i såväl textform men också formande av utställningar och andra sammanhang.

Välkomna!

Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-06