Göm menyn

KU - seminarieserie

Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation presenterar under hösten en seminarieserie som är inriktad mot forskning i relation till praktiskt och konstnärligt arbete.
Relationen mellan konstnärlig- och vetenskaplig forskning diskuteras ofta utifrån skillnader vad gäller processen och syftet. Inom vetenskapen byggs legitimiteten upp av redovisningar av forskningslägen, teoretiska modeller, litteraturstudier och täta referenser i syfte att besvara frågor. Konstnärlig forskning öppnar istället upp för nya frågeställningar och befinner sig i ett mindre definierat sammanhang som är inriktad på skapande och gestaltande processer, där reflektionen blir det vetenskapliga momentet. Det diskuteras också att konstnärlig- och vetenskaplig forskning är kompletterande metoder eller synsätt som används för att förklara världen, och att relationerna mellan dem håller idag på att förändras.

Seminarier VT2014

Johanna Rosenqvist

Torsdagen den 30 januari, 2014,  kl. 13.15–16.30

Lokal: Bild 1 (4260) plan 4 i hus Key

Konsthantverkande och performativitet. Representationer av genus och genre. Rosenqvist undersöker hur det ser ut när konst, konsthantverk, design och hemslöjd görs. Vilka visuella representationer av hur tillverkningen går till iscensätts i olika tidskrifter? Vem gör vad? Och i vilken utsträckning kan gängse föreställningar om kön omförhandlas och utmanas av utövarna?

http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=20834&p=JohannaRosenqvist

15.15–16.30  Samtal och diskussion.

 

Katji Lindberg

Onsdagen den 12 februari, 13.15–16.30

Lokal: Form 2 (3313) plan 3 i hus Key

Bara som skapande: om konstpraktik och reflektion. Lindberg tar fasta på konstnärliga sätt att ”greppa mening” och hur dessa speglas genom konstnärers reflektion. Lindberg beskriver vad reflektion inom konstnärliga medier kan vara, och om förhållandet till teoribildningar som kritisk kulturteori. Lindberg behandlar även varför en praktik som den samtidskonstnärliga kan vara sårbar, eftersom man använder ”bortanför det diskursiva” samt lite om hur man kan motverka det genom att utveckla den egna artikulationen genom olika former av skrivande. Även traditionen praktisk kunskap tas upp från några ingångar.

http://www.konstfack.se/sv/Forskning/Doktorander/

15.15–16.30  Samtal och diskussion.


Mårten Medbo

Torsdagen den 15 maj, 13.15–16.30

Lokal: Form 2 (3313) plan 3 i hus Key

Vad är det för speciellt med att vara konsthantverkare? Historiskt har konsthantverkaren i stor utsträckning definierat sig genom sina hantverkskunskaper, men stora förändringar har skett inom konsthantverksområdet under de senaste årtiondena. Det uppstår glapp och friktion i den processen? Genom kritisk reflektion med utgångspunkt från sin egen praktiska kunskap som keramiker undersöker Medbo hur mötet mellan konsthantverkets tradition och samtiden kan förstås. I vilken mån är det möjligt att begreppsliggöra den typ av kunskap konsthantverkaren har och vilken poäng finns det i det? Hur kan vi förstå relationen mellan konsthantverk och samhälle, historiskt och i samtiden, utifrån konsthantverkarens perspektiv?

http://www.hdk.gu.se/sv/personal/marten-medbo

15.15–16.30  Samtal och diskussion (Mårten Medbo).

KU-medel

Under våren kommer tidigare erhållna KU-medel att redovisas och presenteras. Datum meddelas inom kort.

Välkomna!


Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-14