Göm menyn

KU - seminarieserie

Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation presenterar en seminarieserie som är inriktad mot forskning i relation till praktiskt och konstnärligt arbete. Relationen mellan konstnärlig- och vetenskaplig forskning diskuteras ofta utifrån skillnader vad gäller processen och syftet. Inom vetenskapen byggs legitimiteten upp av redovisningar av forskningslägen, teoretiska modeller, litteraturstudier och täta referenser i syfte att besvara frågor. Konstnärlig forskning öppnar istället upp för nya frågeställningar och befinner sig i ett mindre definierat sammanhang som är inriktad på skapande och gestaltande processer, där reflektionen blir det vetenskapliga momentet. Det diskuteras också att konstnärlig- och vetenskaplig forskning är kompletterande metoder eller synsätt som används för att förklara världen, och att relationerna mellan dem håller idag på att förändras.

Seminarier HT2015

Karin Havemose ”Ting i rörelse”

Torsdagen den 10 september 13.15–16.15, form1 (2233) Key-huset.    

I boken Ting i rörelse uppmärksammar Karin Havemose den praktiska kunskap som är i rörelse i en skapandeprocess. Under seminariet kommer hon att berätta om sin forskning, mötet med praktiker och användandet av klassiska kunskapsfilosofiska texter som metod för att synliggöra och gestalta en kunskapsbildande process. Hon ger även en introduktion till ämnesområdet Yrkeskunnnade och teknologi, ett mångdisciplinärt ämne som rör sig mellan olika kunskapsformer där tyst kunskap, dialog och analogiskt tänkande är centrala begrepp.

Karin Havemose är universitetslektor och filosofie doktor på Tekniska Högskolan i Jönköping. Under sitt yrkes- och forskarverksamma liv har hon intresserat sig för människans skapande och gränsöverskridande arbete. Med det intresset föll det sig naturligt att i avhandlingsarbetet rikta uppmärksamheten mot uppfinnandets konst - ett problemlösande och praktiskt arbete som sätter tanke, ting och tradition i rörelse. Karins fortsatta forskning fokuserar på det praktiska yrkeskunnandet där begrepp som dialog, kunskap, handling och ansvar är centrala för att nå en mer hållbar och långsiktig verksamhetsutveckling.

15.15–16.15     Samtal och diskussion.

Gunnar Almevik  ”Hantverk, tradition och kunskapsproduktion”

Torsdagen den 22 oktober, 13.15–16.15, form1 (2233) Key-huset.    

Föreläsningen Hantverk, tradition och kunskapsproduktion tar utgångspunkt i erfarenheter från praktikriktad forskning vid Hantverkslaboratoriet och forskarutbildningen i kulturvård med hantverksvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet. Föreläsningen problematiserar de ofta tudelade begreppen teori och praktik, tradition och innovation, hantverk och vetenskap. Centrala frågeställningar är: Hur kan forskning bedrivas i hantverk? Vilken hantverklighet kan utvecklas på universitetet?  

Gunnar Almevik är lektor på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Han har tidigare arbetat som rektor för Dacapo Hantverksskola och ledare för Hantverkslaboratoriet, med erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsarbete, forskning och handledning inom hantverksinriktade kunskapsområden. För närvarande forskar han med stöd av Kungl. Vitterhetsakademin i digitala humaniora med fokus på rumsliga och sinnliga aspekter av sakral medeltida träbyggnadskultur. 

15.15–16.15     Samtal och diskussion.

Birgitta Nordström  ”Rituella textilier”

Torsdagen den 26 november 13.15–16.15, form1 (2233) Key-huset.    

I Birgitta Nordströms konstnärliga forskning prövas vilken roll textila objekt kan spela i samband med döden, hur ett tyg kan användas för att uttrycka det som är svårt att säga i ord. Föreläsningen kommer handla om en utforskande rörelse mellan textil, rumslighet och handling. Den konst som blir till inom ramen för forskningen är Kortedalakrönika, ett bårtäcke till Allhelgonakyrkan i Göteborg och I sin linda, tillverkning av svepefiltar ämnade till att pröva behovet av svepefiltar inom vården. 

Birgitta Nordström är universitetslektor och licentiatdoktorand i textilkonst på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Konsthantverk som forskningsämne är nyligen instiftat inom konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskningsprojektet har extern finansiering från Göteborgs slöjdförening och är ett samarbete mellan Röhsska museet och HDK.

15.15–16.15     Samtal och diskussion.

 

Välkomna!

 

Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-04