Göm menyn

KU - seminarieserie

Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation presenterar en seminarieserie som är inriktad mot forskning i relation till praktiskt och konstnärligt arbete. Relationen mellan konstnärlig- och vetenskaplig forskning diskuteras ofta utifrån skillnader vad gäller processen och syftet. Inom vetenskapen byggs legitimiteten upp av redovisningar av forskningslägen, teoretiska modeller, litteraturstudier och täta referenser i syfte att besvara frågor. Konstnärlig forskning öppnar istället upp för nya frågeställningar och befinner sig i ett mindre definierat sammanhang som är inriktad på skapande och gestaltande processer, där reflektionen blir det vetenskapliga momentet. Det diskuteras också att konstnärlig- och vetenskaplig forskning är kompletterande metoder eller synsätt som används för att förklara världen, och att relationerna mellan dem håller idag på att förändras.

Seminarier VT2015

Marie Koch

Torsdagen den 5 februari, 13.15–16.30, form2 (3313) plan 3 Key-huset.

Marie Koch avhandling Jeg strikker, derfor er jeg! : læring og identitet i uformelle læringsrum undersöker slöjden ur ett sociokulturellt och poststrukturalistisk  perspektiv. Den empiriska grunden för avhandlingen är "Craftivism", det vill säga textil graffiti i det offentliga rummet. Koch anser att slöjden i skolan bör betraktas ur et nytt perspektiv och genom att göra slöjden tillgänglig på andra platser, i informella rum för lärande, till exempel på sociala medier eller i offentliga miljöer, får slöjdens artefakter en kommunikativ betydelse vilket kan generera nya kunskaper inom hantverksområdet.

15.15–16.30     Samtal och diskussion.


Erik Sigurdsson

Torsdagen den 5 mars, 13.15–16.30, form2 (3313) plan 3 Key-huset.   

Erik Sigurdssons avhandling behandlar skolans slöjdundervisning utifrån ett genusperspektiv. Slöjd är av tradition ett könsuppdelat ämne och avhandlingen visar hur elever, oavsett kön, gör erfarenheter som förr bara riktades till pojkar. Sigurdsson undersöker tankar, frågor och strategier kring jämställdhet och slöjd. Analyserna fokuserar på kroppslighet och rumslighet, och i avhandlingen ges en en alternativ bild av hur maskulinitet skapas eller upplevs i trä- och metallslöjdsalen, hos såväl flickor som hos pojkar. Sigurdsson visar på att det finns stora möjligheter att arbeta med identitetsfrågor i slöjden.

15.15–16.30     Samtal och diskussion.

 

Frida Hållander

Torsdagen den 23 april, 13.15–16.30, form1 (3313) plan 3 Key-huset.    

Föreläsningen utgår från Frida Hållanders avhandlingsprojekt med arbetstiteln Vems hand är det som gör? - Om konsthantverk, gränser och motståndsrörelse. Syftet med avhandlingen är att göra konstnärlig forskning, genom konsthantverk, och samtidigt ställa frågan Vems hand är det som gör? Frågan behandlar hantverk och dess relationer till institutionella ramverk och som nationskapande företeelse. Forskningsprojektet består av två spår: det första spåret undersöker politiken i hantverk och det andra spåret behandlar hur hantverk kan ses innefatta feministiska strategier, i arbetet belyses relationerna mellan hantverk och motståndsrörelser. Ytterligare delar av arbetet består av att omförhandla detta mycket specifika område genom att aktivera samtida feministiska och postkoloniala tänkanden.

15.15–16.30     Samtal och diskussion.

 

Välkomna!

Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-30