Göm menyn

Miljöforskning

Med en tvärvetenskaplig och problembaserad ansats arbetar miljö- och hållbarhetsforskare vid LiU med frågor från den högsta nivån, internationella klimatförhandlingar, till hur invånare i ett lokalt bostadsområde kan stimuleras till att spara energi. Fem forskningsmiljöer har miljö och hållbarhet som huvudsakligt fokus.

Miljö

1. Tema Miljöförändring arbetar för en grundläggande förståelse för de komplexa samspel som kännetecknar vatten- och miljöfrågor. Institutioner och politiker har ett växande behov av att förstå samhällets hantering av naturresurser, föroreningar och avfallsprodukter. Forskningen genomförs inom och mellan tre tvärvetenskapliga fokusområden:

1. Föroreningar – orsaker, konsekvenser, politik och åtgärder
2. Uppehälle, livsstilar och långsiktiga leveranser av mat, vatten och energi
3. Klimatförändringar – konsekvenser, politik, strategier och åtgärder(tillsammans med CSPR, se nedan).

Forskare vid Tema Vatten har exempelvis räknat på utsläpp av växthusgaser från sjöar och vattendrag globalt och kommit fram till att det är mycket högre än man tidigare antagit. Andra exempel på forskning är effektivisering av biogasprocessen, green future, matsäkerhet, Östersjöns övergödningsproblematik och miljögifter.

2. Tema Teknik och social förändring forskar kring hur människor skapar och använder teknik, samt hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Ett forskningsområde är Energi, teknik och samhälle, där bland annat miljöpolitik problematiseras. Här studeras också hur energiförbrukningen ser ut på olika nivåer i samhället.

3. Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) sätter klimatfrågan i sitt sammanhang med andra åtgärder för hållbar utveckling, som minskad miljöpåverkan och hushållning med naturresurser. Målet är att utveckla kunskap, ramverk och metoder för klimatforskning i Sverige och internationellt. Bland forskningsprojekten kan nämnas bidrag till de internationella förhandlingarna om hur växande skog, som binder koldioxid, ska viktas när länders utsläpp beräknas.

4. Avdelningen för industriell miljöteknik studerar hur miljöperspektiv påverkar produkter, tjänster, tekniska system och organisationer. Fokus är på samspelen mellan dessa. Inom forskningsområdet industriell ekologi undersöks ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för industrier att samverka i kluster, där det som är avfall i en process blir en värdefull råvara i en annan. Sådana strategier bidrar både till att minska utsläpp av växthusgaser och till att hushålla med knappa resurser.

5. Avdelningen för Energisystem analyserar såväl nationella, regionala och kommunala energisystem som industriella och byggnader som energisystem. Forskarna här har bland annat visat på den stora potential att spara energi som finns inom industrin.

Forskning om miljö och hållbar utveckling bedrivs också inom flera andra forskningsområden vid LiU, exempelvis inom logistik (miljölogistik).

Forskning

LiU Sustainable

LiU Sustainable är ett nätverk för närmare 300 forskare på Linköpings universitet som är verksamma inom miljö- och hållbarhetsområdet. Här samverkar tekniker, naturvetare, samhällsvetare, humanister, medicinare och didaktiker för att genom helhetsgrepp anta några av vår tids stora mänskliga utmaningar inom klimat, miljö och hållbarhet.

 

 

 


Sidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-12-16