Göm menyn

 

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

 

 

 

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Centrat bedriver forskning och utbildning som behandlar samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. CARERs främsta resurs är de människor som verkar inom centrumbildningen. Då verksamheten är mång- och tvärvetenskaplig samlas här många olika kompetenser och intressen.

 

 

Effektiva räddningsinsatser på framtiden skadeplats
- femårigt forskningsprogram beviljat av MSB

Framtidens skadeplats påverkas av en rad kända och idag okända faktorer. Det handlar om miljö (t ex klimatförändringar), samhälle (urbanisering, migration, minskade professionella räddningsresurser) och teknikutveckling (t ex Internet of Things, sociala medier).
För att på bästa sätt kunna hantera olyckor och plötslig sjukdom i framtiden måste vi veta när, var och hur olyckor inträffar, vilkas som drabbas och vilken hjälp de behöver. Vi måste också veta vilka som ska hjälpa till och se till så att dessa har bra metoder och utrustning. Detta kräver kunskapsuppbyggnad inom flera olika områden, vilket gör att ett tvärvetenskapligt angreppssätt är nödvändigt.

Forskningsmiljön ”Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats” genomlyser skadeplatsen från olika perspektiv och blandar relevanta discipliner och kunskapsområden som ekonomi och organisation, informatik, datavetenskap, logistik, kognitionsvetenskap, katastrofmedicin, traumatologi, juridik, statsvetenskap och genusvetenskap. Forskarna arbetar tillsammans med räddningstjänst, ambulanssjukvård, relevanta myndigheter, frivilligorganisationer och ideella och skapar en testbädd där olika tekniker, metoder och sätt att organisera räddningsinsatser utvärderas. Lovande resultat kan sedan direkt nyttiggöras, t ex i form av övningar, kurser eller kommersiella produkter.

Projektet startade i september 2015. MSB finansierar fram till 2020, men verksamheten kommer med stor sannolikhet att fortsätta även efter detta.

Läs mer :::

 

 

 

kontakt

Sofie Pilemalm, föreståndare CARER
Telefon: 013-284051, 0734-613131

Övriga medarbetare

 

senaste nytt

För nyheter och uppdateringar om CARERs verksamhet - anmäl dig här

Följ oss på Twitter och läs "NYHETER" i vänstra menyn!


Sidansvarig: kayvan.y.mojir@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-29