Hide menu

Reports

 

Reports published within Energy Systems Programme (ISSN 1403-8307)

Karlsson B (red.) (1997) Energy Systems: A National Program of Research and Graduate Study, Arbetsnotat 1, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Bohlin I (1998) Determinism och interventionism i globala energiprojektioner, Arbetsnotat 2, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Gyberg P, Palm J, Sjödin J, Wahlund B (1999) Borlänges energisystem, påverkan och förändring, Arbetsnotat 3, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Bengtsson C, Karlsson M (1999) Co-operation of the MIND-method and the Pinch Technology: Energy Efficient Pre-evaporation of Bleach Plant Filtrate Using Waste Heat, Arbetsnotat 4, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Karlsson J (1999) A Simple Model for Assessing the Energy Performance of Fenestration, Arbetsnotat 5, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Adsten M (1999) Solar Energy- Cost Effective for the Navestad Residential Area, Arbetsnotat 6, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Eriksson M (1999) Industrisystem i förändring: Introduktion av ny energirelaterad teknik i massa- och pappersindustrin, Arbetsnotat 7, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Johnsson P, Sundström M (1999) Deregulation of the Electricity Market: Effects on Inter-firm Relations, Arbetsnotat 8, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Jacobsson K (1999) Att förändra sina omvärldsrelationer: En fallstudie av kommunala energibolag på den avreglerade elmarknaden, Arbetsnotat 9, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Kaiserfeld T (1999) Ett lokalt energisystem mellan vattenkraft och kärnkraft: Uppbyggnaden av kraftvärme i Karlstad mellan 1948 och 1956, Arbetsnotat 10, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Harvey S, Kassem N, Svedberg G, Yan J, Söderström M (1999) Biomass Gasification Technologies for Heat and Power Production, Arbetsnotat 11, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Rolfsman B (1999) Kostnadseffektivt energisystem i Ringdansen, Arbetsnotat 12, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Harvey S (2000) Costs and Emissions for Future Community CHP Systems in Sweden Incorporating Gas Turbine Technology, Arbetsnotat 13, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Ingelstam L (2000) Energiframtider: Tankeställare för energiaktörer och forskare, Arbetsnotat 14, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Söderström M (red.) (2001) Energisystem ur tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv: Doktorandstudier VT 2000, Arbetsnotat 15, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Bohlin H, Sandberg P (2001) Konflikt eller konsensus kring gemensamma resurspooler: En studie av fjärrvärmesystemen i Göteborg och Sundsvall, Arbetsnotat 16, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Brogren M, Green A (2001) Solel i bostadshus - vägen till ett ekologiskt hållbart boende?: En undersökning av aktörerna och processerna bakom satsningen på byggnadsintegrerade solceller i Hammarby sjöstad samt en teknisk bedömning av de installerade solcellssystemen, Arbetsnotat 17, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Grönkvist S, Marbe Å, Möllersten K, Sundgren D (2001) Fyra studier av energisamarbeten i Sverige, Arbetsnotat 18, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Bartlett M, Holmgren K (2001) Waste Incineration in Swedish Municipal Energy Systems: An Investigation of the System Consequences of Waste Quantities in Linköping and the Conditions for Conventional and Evaporative Hybrid Cycle Operation, Arbetsnotat 19, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Bladh M (2001) Fyra linjer inom miljöekonomin: En institutionell tolkning, Arbetsnotat 20, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Kassem N, Harvey S (2001) Evaluation of emerging hybrid systems for heat and power generation using biomass and natural gas, subject to technical and economic uncertainties, Arbetsnotat 21, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Ericsson M, Hrelja R, Lindmark S, Trygg L (2003) Förändrade randvillkor för kommunala energisystem – påverkan och effekter, Arbetsnotat 23, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Andersson E, Frimanzon A, Vidlund A (2003): Energieffektiv biobränsleförädling i skogsindustrin. Arbetsnotat nr 24. Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Boström T, Glad W, Isaksson I, Karlsson F, Persson M-L, Werner A (2003), Tvärvetenskaplig analys av lågenergihusen i Lindås Park, Göteborg, Arbetsnotat 25, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Harvey S (2004) Scenarios for evaluating energy efficiency measures in industrial energy systems, Arbetsnotat 26, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Gyberg P, Karlsson M, Palm J (Red.) (2005) Drivkrafter till förändring – essäer om energisystem i utveckling, Arbetsnotat 27, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet. Download here

Danestig M, Westerberg K (2005), Att förändra ett uppvärmningssystem: bilder av framtidens uppvärmningssystem i Söderköping. Arbetsnotat nr 28, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Bryngelsson M., Hansson A., Hektor, E., Holmberg, R., (2005) Med fokus på koldioxid problematiken –Tre systemperspektiv på koldioxidavskiljning och flexibla mekanismer, Arbetsnotat 29, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Jonsson A, Lundh M, Löfström E (2005), Hushåll med solvärme - ett svenskt pilotprojekt i Anneberg, Arbetsnotat Nr 30, ISSN 1403-8307, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Hultman M. Saxe M., (2005) Full gas mot en renare miljö? – om hur bränsleceller framställs av media och experter i Sverige, Arbetsnotat 31, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Persson J, Rohdin P, Thollander P (2005), Hinder och drivkrafter för energieffektivisering i svensk industri -två fallstudier. Arbetsnotat nr 32, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet.

Gyberg P, Karlsson M, Ingelstam L (Red) (2005) System i fokus – uppsatser med teori- och metodexempel från energiområdet. Uppsatser från doktorandkursen: Systemanalys med metodexempel från energiområdet. Arbetsnotat nr 33, Program Energisystem, IKP, Linköpings universitet. Download here

Karlsson M, Palm J (red) (2007) Omställning för uthållighet – essäer om energisystem i utveckling. Uppsatser från doktorandkursen: Energisystem-baskurs. Arbetsnotat nr 34. Program Energisystem, IEI, Linköpings Universitet. Download here

Karlsson M, Palm J, Ingelstam L (red) (2007). Att analysera system – reflektion och perspektiv. Uppsatser från doktorandkursen: Systemanalys med metodexempel från energiområdet. Arbetsnotat nr 35. Program Energisystem, IEI, Linköpings Universitet. Download here

Fallde M, Flink M, Lindfeldt E, Pettersson K, Wetterlund E (2007). Bakom drivmedelstanken – Perspektiv på svenska biodrivmedelssatsningar. Arbetsnotat nr 36. Program Energisystem, IEI, Linköpings Universitet.

Kall A-S, Widén, J (2007). Det stora i det lilla och det lilla i det stora. Politik och teknik i omställningen av energisystemet. Arbetsnotat nr 37. Program Energisystem, IEI, Linköpings Universitet.

Jönsson J, Ottosson M, Svensson I-L (2007). Överskottsvärme från kemiska massabruk – En socioteknisk analys av interna och externa användningspotentialer. Arbetsnotat nr 38. Program Energisystem, IEI, Linköpings Universitet.

Palm J, Karlsson M (red) (2007). Att forska på tvären – Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem. Arbetsnotat nr 39. Program Energisystem, IEI, Linköpings Universitet. Download here

Anshelm, J (2009) Att ersätta kärnkraften med bioenergi - om en omstridd idé i den offentliga energipolitiska debatten i Sverige, 1979-2000. Arbetsnotat nr 40. Program Energisystem, IEI, Linköpings Universitet.

Karlsson M, Palm J (2009). På spaning efter systemteori och tvärvetenskaplig metod. Essäer från doktorandkursen: Systemanalys med metodexempel från energiområdet. Arbetsnotat 41. Program Energisystem, IEI, Linköpings univeristet. Download here

Karresand, H., Molin, A., Persson, J., Åberg, M. (2009) How passive are your activities? An interdisciplinary comparative energy analysis of passive and conventional houses in Linköping. Arbetsnotat nr 42. Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Johansson, D., Johansson, M., Karltorp, K., Ljungstedt, H., Schwabecker, J. (2009) Pathways for increased use and refining of Biomass in Swedish Energy-intensive Industry - Changes in a socio-technical system. Arbetnotat nr 43. Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Djuric Ilic, D., Henriksson, M., Magnusson, D. (2009) Stockholms fjärrvärmenät idag och imorgon - en tvärvetenskaplig studie av ett regionalt energisystem. Arbetsnotat nr 44. Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Karlsson, M., Palm, J., Widén, J. (red.) (2011) Interdisciplinary Energy System Methodology. A compilation of research methods used in the Energy Systems Programme. Arbetsnotat nr 45. Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Karlsson, M., Palm, J. (red.) (2011) Metoder för tvärvetenskaplig analys av energisystem - några exempel. Essäer från doktorandkursen Systemanalys med metodexempel från energiområdet. Arbetsnotat nr 46. Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here

Andersson, V., Broberg, S., Hackl, R. (2011) Integrated Algae Cultivation for Biofuels Production in Industrial Clusters. Arbetsnotat nr 47, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here.  

Hjalmarsson, L., Larsson, M., Olsson, L., Wikström, M. (2011)   Pathways to a renewable road transport system in Stockholm 2030. Arbetsnotat nr 48, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here. 

Backlund, S., Eidenskog, M. (2011) Energy services in Swedish industrial firms. A multidisciplinary analysis of en emerging market. Arbetsnotat nr 49, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here. 

Grahn, P., Hellgren, M., Munkhammar, J. (2011) Photovoltaics, electric vehicles and energy users. A case study of the Royal Seaport Visions and energy user expectations. Arbetsnotat nr 50, Program Energisystem, Linköpings universitet.

Küller, A., Liu, L., Thoresson, J. (2011) När sanering blir energieffektivisering. Arbetsnotat nr 51, Program Energisystem, Linköpings universitet. Download here.

Energy Systems Program (logotype)

Chalrmers (logotype)


KTH (logotype)

 Linköpings universitet (logotype)

 Uppsala universitet (logotype)


Page manager: sarah.broberg.viklund@liu.se
Last updated: Tue May 27 11:22:15 CEST 2014